Algemene voorwaarden Postma Kunststof Tanks

(Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden)

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Nederlands Recht is van toepassing. De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbieding

Al onze aanbiedingen zijn in het beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij onze aanbiedingen.

3. Overeenkomsten

Overeenkomsten, alsmede nadere toezeggingen en/of wijzigingen, zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging. Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ten uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.

4. Overmacht/Aansprakelijkheid

In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden. Behoudens onze eventuele bedrijfsaansprakelijkheid – /transportverzekering is onze aansprakelijkheid beperkt. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons tegen iedere vordering tot schadevergoeding. Ongeacht de oorzaak.

5. Aansprakelijkheid

Ingeval er sprake van een gebrek aan het product waaronder begrepen afwijkende kwaliteit van het product zijn wij tot niet meer gehouden dan tot vervanging van het product hetzij tot creditering van de koper voor de koopprijs. Ingeval de koper het product slecht heeft onderhouden, aan het product wijzigingen respectievelijk aanpassingen heeft aangebracht, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de schade aan dit product en schade opgetreden ten gevolge van dit product.

6. Speciaal vervaardigde artikelen

Speciaal vervaardigde artikelen worden alleen vervaardigd met een schriftelijke bevestiging en eventueel met tekening.

7. Levertijd

Overschrijding van de overeengekomen levertijd door welke oorzaak dan ook zal de koper nimmer het recht geven schadevergoeding, ontbinding van een overeenkomst of beide te eisen en evenmin heeft hij het recht zijnerzijds de krachtens de overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet na te komen.

8. Betalingen

Betaling dient zonder korting, compensatie of schuldvergelijking te geschieden voor of op de vervaldatum van de factuur, tenzij anders afgesproken binnen afgesproken termijn. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enig aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke vertragingsrente. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal € 50,00. In geval van speciaal vervaardigde producten kan de verkopende partij een aanbetaling verzoeken van 10 % van het totale factuurbedrag.

9. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper ons niet volledig heeft betaald, behouden wij ons de eigendom voor van geleverde goederen en materialen. De koper zal op ons eerste verzoek de niet betaalde goederen en materialen aan ons terug leveren tegen creditering voor de koopprijs onder aftrek van de retourvracht.

10. Reclames

Klachten van kopers over levering, inclusief die over de kwaliteit van het geleverde product moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken, schriftelijk bij ons worden ingediend. Verborgen gebreken kunnen tot uiterlijk 3 maanden na levering schriftelijk worden ingediend en binnen 3 dagen na constatering. Doch deze hebben nimmer het recht tot uitstel van betaling.

11. Geschillen

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, tenzij wij anders verkiezen. Minnelijke regelingen scheppen geen rechten/verplichtingen voor de toekomst.